Katalog | Všeobecné provozní podmínky

Všeobecné provozní podmínky

1. Základní informace

1.1 Tento webový portál - Katalog  firem, odkazů a míst pro město Valašské Meziříčí a okolí je umístěn a veřejně zpřístupněn na internetových adresách www.vevalmezu.czwww.firmyvevalmezu.czfirmy.vevalmezu.cz, www.firmyvalmez.cz, www.katalogvalmez.cz, atd. (dále jen "portál").

1.2 Základní emailová adresa portálu je "firmy@vevalmezu.cz"

1.3 Provozovatelem portálu je PFSTUDIO.CZ, IČ: 66726328, více na www.pfstudio.cz (dále jen "provozovatel")

 

2. Provozní podmínky

2.1 Portál a jeho informace jsou volně přístupné na internetu.

2.2 Na portál se mohou registrovat jen podnikající subjekty registrované v České republice vlastnící identifikační číslo ekonomického subjektu ("IČ") a platnou emailovou adresu. (dále jen "registrovaný uživatel") podnikající v nebo pro oblast města Valašské Meziříčí a jeho okolí.

2.3 Zřízení "zápisu firmy" na webový portál probíhá formou vlastní registrace a zřízením uživatelského účtu registrovaného uživatele, kdy uživatelské jméno registrovaného uživatele je IČ registrované firmy nebo e-mailová adresa. Registrace a zápis firmy jsou zdarma. Zápis firmy je umístěn na webový portál jako bezplatný reklamní produkt. Zřízení nebo změna zápisu firmy registrovaného uživatele se na portálu uskuteční automaticky, okamžitě.

2.4 Registrovaný uživatel prohlašuje, že je oprávněn za jím registrovanou firmu jednat a zřídit na portálu uživatelský účet se zápisem firmy.

2.5 Zřízení, změnu či vypovězení zápisu firmy se uskutečňuje přímo na webových stranách portálu vyplněním a odesláním příslušného formuláře, nebo zasláním požadavku na základní email portálu.

2.6 Registrovaný uživatel má na portálu přes emailovou adresu uvedenou při registraci zaheslovaný přístup k editaci a úpravě účtu a zápisu.

2.7 Registrovaný uživatel odpovídá za obsah, správnost, úplnost, aktuálnost a hodnověrnost údajů uvedených v zápisu firmy, prezentaci firmy, prezentovaných materiálech či budoucích dodatků nebo změn těchto údajů a zaručuje, že má souhlas jednotlivců právnické či fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedl.

2.8 Registrovaný uživatel respektuje způsob zveřejnění, třídění, řazení a formu zápisu prezentací na portálu a nebude nikterak upravovat svůj účet, název firmy, zápis, prezentaci firmy tak, aby se upřednostnil nebo jinak zvýhodnil oproti ostatním registrovaným uživatelům.

2.9 Zápisy firem a informační odkazy jsou v katalogu standardně řazeny dle abecedního pořadí názvu firmy, pokud si registrovaný uživatel nezřídil přednostní řazení nebo jinou službu měnící zobrazování vlastního zápisu firmy či odkazu.

2.10 Objednatel svou registrací na portálu poskytuje svou platnou emailovou adresu a případně další údaje, které nemají osobní povahu a nejsou v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud registrovaný uživatel uvede osobní údaje, dává, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas provozovateli portálu se zpracováním osobních údajů uvedených v uživatelském účtu a zápisu firmy po dobu vedení uživatelského účtu na portálu, pro jeho potřeby za účelem evidence a zpracování kontaktních údajů.

2.11 Registrovaný uživatel svou registrací na portál vyslovuje souhlas se zasíláním emailů do emailové schránky, kterou uvedl při registraci a v zápisu firmy. Původcem těchto e-mailů je obvykle systém portálu nebo provozovatel portálu. Tyto aktivity nejsou považovány za spam ze strany portálu nebo provozovatele.

2.12 Registrovaný uživatel je oprávněn vypovědět registraci, zápis firmy nebo jiné služby uvedené na portálu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta obvykle činí několik dní od obdržení výpovědi na základní emailovou adresu portálu.

2.13 Provozovatel portálu si vyhrazuje právo okamžitého odstranění zápisu firmy a uživatelského účtu z portálu, objednané a zaplacené služby bez náhrady v případě uvedení nesmyslných údajů nebo porušení těchto podmínek portálu a to bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.

2.14 Zřízení "Informačního odkazu" na webovém portálu probíhá formou vyplnění a odeslaní příslušného formuláře, kde tyto informační odkazy mohou vkládat zdarma anonymní i registrovaní uživatelé.

2.15 Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu informační odkaz, obsah portálu a zápis firmy pozměnit nebo odstranit.

2.16 Registrovaný uživatel a anonymní uživatel svým jednáním nesmí nikterak úmyslně uvádět ostatní uživatele nebo provozovatele v omyl, spamovat či jinak narušit nebo ohrozit provoz webového portálu.

2.17 Provozovatel portálu neodpovídá za obsah zápisů, informačních odkazů a prezentací, vyhrazuje si právo bez náhrady odstranit zápisy, informační odkazy nebo prezentace, které hrubě urážejí lidskou důstojnost nebo porušují platné zákony.

 

3 Placené služby a platební podmínky

3.1 Registrace a zápis firmy včetně vkládání informačních odkazů na portálu je zdarma.

3.2 Cena za placené služby (upřednostnění, reklama, zvýraznění) je splatná na celé období předem dle platného ceníku uvedeného na portálu (pokud není dohodnuto jinak).

 

4. Omezení odpovědnosti

4.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení vlastnických práv objednatelem nebo uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu nebo jména, které jsou obchodními jmény a registrovanými obchodními známkami a nenese žádnou právní odpovědnost za škody vzniklé informacemi poskytnutými, prezentovanými na portálu.

4.2 Provozovatel neodpovídá za správnost, aktuálnost, zákonnost a úplnost údajů poskytnutých objednatelem nebo uživatelem uvedených na webovém portálu.

4.3 Objednatel a uživatel portálu prohlašuje, že provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody či ušlý zisk v souvislosti s provozováním a používáním webového portálu vůči objednateli ani třetím stranám.

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Všechny zápisy a služby poskytované na portálu mohou být využívány pouze k zákonným účelům ČR a v souladu s dobrými mravy.

5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změny a je oprávněn tyto provozní podmínky a provozní podmínky jednotlivých služeb měnit nebo upravovat bez předchozího upozornění.

5.3 Veškerá komunikace týkající se objednatele a Provozovatele je obvykle vedena formou elektronické pošty - emailu.

5.4 Tyto všeobecné provozní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2012.